VITALIGHT PROJEKT OÜ MÜÜGILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad VITALIGHT PROJEKT OÜ Müügilepingu tingimused (edaspidi tingimused) kehtivad kõigi VITALIGHT PROJEKT OÜ (edaspidi: Tarnija) tsiviilõigussuhetes olevate juriidiliste isikute (edaspidi Ostja) koos nimetatud Pooled suhtes, kes ostavad Lepingus fikseeritud tingimustel kaupu (edaspidi: Kaup). Kaubad peavad vastama kehtivatele kvaliteedinõuetele, standarditele ja kasutustingimustele.

Ostja ja VITALIGHT PROJEKT OÜ vahelistes tarnetega seotud suhetes lähtutakse müügilepingust, käesolevatest müügilepingu üldtingimustest, muudest poolte vahelistest kokkule petest, seadustes ja teistest normatiivaktidest, mis ei ole vastuolus Eesti õigusaktidega, eelkõige hea usu põhimõttest ning käesolevatest tingimustest. Üldtingimused on Ostja ja VITALIGHT PROJEKT OÜ vahel sõlmitud müügilepingu lahutamatu lisa.

TARNETINGIMUSED

1. Tarnija tarnib kataloogis või hinnakirjas fikseeritud või eritellimusena valmistatud tooteid (edaspidi Kaup/Kaubad) Ostjale pakkumises, müügilepingus või hinnakirjas fikseeritud hinnaga.

2. Ostjale on Kauba saamise aluseks Tarnija poolt kinnitatud tellimus. Tarnija kohustub saatma Ostjale kirjalikult või kirjalikult taasesitatavas vormis (paberkandjal posti teel, faxiga või elektroonilisel kujul) tellimuses näidatud aadressile tellimuse kinnituse. Tellimuse kinnituses Tarnija fikseerib tarnitavate Kaupade nimetused, kogused, hinnad ja tarnetähtajad.

3. Tellimusi saavad esitada ainult Ostja poolt selleks volitatud isikud. Ostja volitatud isikute nimekiri on müügilepingu lisas. Volitatud isikute vahetumisel kohustub Ostja Müüjat sellest koheselt informeerima.

4. Kaup toimetatakse vastavalt Müügilepingus fikseeritud tarnetingimustele ja Kaup antakse üle müügiprotsessi käigus kokkulepitaval viisil. Ostja esindaja täendab Kauba vastuvõttu oma allkirjaga.

Kauba üleandmise koht ja Kauba saatekulude tasumine Ostja poolt täpsustatakse tellimuse esitamisel.

Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise risk läheb Tarnijalt Ostjale üle üldjuhul Kauba üleandmisel. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustamise risk läheb Ostjale üle ka siis, kui ta ei võta tellitud Kaupa Tarnijalt vastu.

Kui Tarnija kasutab Kauba Ostja asukohta toimetamisel vedaja teenuseid, loetakse asja Ostjale üleandmise kohustus täidetuks Kauba üleandmisel vedajale.

KAUBA VASTAVUS, ÜLEANDMINE JA PRETENSIOONID

5. Kaup peab vastama valmistajatehase poolt kinnitatud tingimustele, olema pakendatud ja/või ladustatud kaubaalustele ning vajadusel kilega fikseeritud. Kaup peab vastama antud liiki Kauba nõuetele, mis on Kaubale kehtestatud õigusaktidega ja/või olema vastavuses Kauba vastavustunnistusega või sertifikaadiga. Ostjal on õigus keelduda kokkulepetele ja /või üldtunnustatud kvaliteedinõuetele ja kasutamistingimustele mittevastava Kauba vastuvõtmisest.

5.1. Tarnija/transportija poolt üle antud Kaubapartii koguselist ja kvaliteedilist vastavust kontrollib Ostja Kauba vastuvõtmisel. Ostja on kohustatud kontrollima Kauba vastuvõtmisel pakendi komplektsust veendumaks, et tegemist on tellitud Kaubaga. Kauba vastuvõtmisel ilmnenud lahknevused saatedokumentides ja/või kooskõlastatud tellimuse vahel Kauba nomenklatuuri, koguse, pakendi vastavuse ja/või kvaliteedi osas fikseeritakse Kauba üleandmise-vastuvõtmise käigus Tarnija/transpordifirma ja Ostja esindajate poolt koostatavas aktis, mis lisatakse tõendavatele allkirjastatud saatedokumentidele. Saatedokumentidele lisatakse märge akti koostamise kohta.

5.2. Pakendisisese Kauba koguse ja/või kvaliteedi kontrollimine toimub Kaubapartii pakendi avamisel. Kui pakendisisese Kauba koguse ja kvaliteedi osas ilmnevad ebatäpsused või ebakvaliteetsus, kohustub Ostja Kauba müügi katkestama ja informeerima Tarnijat nii suuliselt kui ka täiendavalt kirjalikult (posti teel tähitud kirjaga, e-maili teel) 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul ja kutsuma kohale Tarnija esindaja.

Tarnija on kohustatud 48 (neljakümne kaheksa) tunni jooksul peale teate saamist teatama otsuse esindaja saabumisest suuliselt ja kinnitama seda kirjalikult eelpool kokkulepitud viisil või andma nõusoleku Kauba lahtipakkimiseks ja akti vormistamiseks suuliselt ja kinnitama seda kirjalikult eelpool kokkulepitud viisil.

Akt tuleb Tarnijale esitada hiljemalt 3 (kolme) päeva jooksul alates pakendisisese ebakvaliteetsuse või koguselise puudujäägi avastamisest.

Kui Pooled ei saavuta kokkulepet ebakvaliteetse pakendisisese Kauba osas, kaasatakse Kauba kontrollimisele ja akti koostamisele poolte poolt aktsepteeritud ekspert või erapooletud esindajad hiljemalt 3 päeva jooksul alates ebakvaliteetsuse või puudujäägi avastamise teate edastamisest.

OSTJA KOHUSTUSED

6. Ostja on kohustatud:

6.1. Tasuma Kauba eest müügilepingus fikseeritud tähtaegadel. Kauba eest tasumisega viivitamisel maksab Ostja viivist 0,05 % päevas, kuid mitte rohkem kui 18% maksmata summalt aastas, kui Tarnija esitab vastavasisulise nõude.

6.2. Teatama Tarnijale kõigist Kauba kohta tulnud reklamatsioonidest.

6.3. Teavitama kirjalikult Tarnijat koostööprotsessi käigus tehtavatest muudatustest, puhkuste perioodidest ja osaühingu ümberkorraldustest, mis võivad mõjutada Tarnija ja Ostja vahelises müügilepingus kokkulepitud protseduuride täitmist. Võimalusel arvestab Tarnija muudatusi Ost ja tegevuses.

TARNIJA KOHUSTUSED

7. Tarnija on kohustatud:

7.1. Põhjendatud reklamatsiooni puhul asendama omal kulul defektse Kauba.

7.2. Kinnipidama Müügilepingu allakirjutamisel pakkumises, kataloogis, hinnakirjas sätestatud või müügilepingus kokkulepitud hindadest.

7.3. Kõik ilmnenud puudused Kauba koguses, kvaliteedis, sortimendis jms. hüvitama Ostjale alates vastava puuduse p.-s 5.1. või 5.2. nimetatud aktis fikseerimise päevast asendades defektse või puuduoleva Kauba uue kaubaga oma kulul kui Kaup on asendatav ja Tarnija laos olemas. Kui tegemist on eritellimusena valmistatud Kaubaga või tuleb Kaup tootjalt eraldi tellida, informeerib Tarnija ostjat 10 kalendripäeva jooksul Kauba asendamise tähtajast.  Ostja poolt Kauba tagastamise eelduseks on alati Tarnija eelnev sellekohane nõusolek.

7.4. Teavitama kirjalikult Ostjat koostööprotsessi käigus tehtavatest muudatustest, puhkuste perioodidest ja ettevõtte sisemistest ümberkorraldustest, mis võivad mõjutada Tarnija ja Ostja vahelises müügilepingus kokkulepitud protseduuride täitmist. Võimalusel arvestab Ostja muudatusi Tarnija tegevuses.

KONFIDENTSIAALSUS JA LEPINGU RIKKUMISE TAGAJÄRJED

8. Tarnija ja Ostja ei avalda ega edasta kolmandatele isikutele know-how`d, ega ärisaladusi, mis on neile teatavaks saanud tänu koostööle. Ostja poolt maksekohustuse tähtaegsel täitmata jätmisel on Tarnijal õigus loovutada nõue Ostja vastu kolmandale isikule. Ostja on kohustatud Tarnijale hüvitama maksekohustuse täitmata jätmisega seotud sissenõude- ja kohtukulud.

OMANDIÕIGUS

9. Omandiõigus kaubale läheb Tarnijalt Ostjale üle pärast ostuhinna täielikku tasumist ja laekumist Müüjale. Pooled võivad müügilepingus kokku leppida erinevalt käesolevas punktis sätestatust.

10. Likvideerimis- või pankrotimenetluse algatamisel Ostja osas on viimane kohustatud Tarnijale tagastama Ostja valduses olevad Kauba, mille eest on Müüjale täielikult tasumata.

GARANTII

11. Kauba garantiiaeg algab Kauba üleandmisel Ostjale ja lõpeb Vitalight Projekt OÜ toodetele kuni 5 (viie) aasta möödudes. Garantii kehtib kaubale, mida hoitakse ja mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja nõuetele. Garantii ei kehti, kui tegemist on Kauba loomuliku kulumisega või kui Kaupa on rikutud seoses nõuetele mittevastava hoidmisega, – hooldusega või –ümberpaigutamisega. Tagastatav Kaup peab olema korrektne ja terve ning originaalpakendis.

12. Garantiivastutuse puhul peab Ostja esitama koos defektse Kaubaga järgmised dokumendid:

  • müügilepingu olemasolu ja Kauba valduse üleandmist tõendavad dokumendid;
  • omandiõigust tõendavad dokumendid

Tagastamise eelduseks on alati Tarnija eelnev sellekohane nõusolek.

VASTUTUSE ULATUS

13. Pooled vastutavad oma Lepingust tulenevate kohustuste rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud süüliselt. Pooled vastutavad kohustuste täitmata jätmisel teineteise ees vaid otsese kahju ulatuses.

VAIDLUSTE LAHENDAMINE, LEPINGU ÜLESÜTLEMINE JA VÄÄRAMATU JÕUD

14. Vaidlused, mis tulenevad müügilepingust, lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on huvitatud poolel õigus pöörduda vaidluse lahendamis eks kohtusse või arbitraazhikohtusse.

15. Müügilepingu Pooltel on õigus müügileping korraliselt üles öelda. Lepingupool ütleb lepingu üles ülesütlemisavalduse tegemisega teisele Poolele kahe kuulise kirjaliku etteteatamisega. Müügilepingust tulenevad rahalised kohustused ja garantiinõuded, mis on tekkinud kuni müügilepingu ülesütlemise jõustumiseni, tuleb täita .

16. Kui Pooled ei täida müügilepingust tulenevaid kohustusi ja läbirääkimised ei anna soovitud tulemusi, on Pooltel õigus Leping erakorraliselt üles öelda 10 päevase etteteatamisega, kusjuures kõik ülesütlemisele eelnevad müügilepingust tulenevad kohustused ja tellimused kuuluvad poolte poolt vaieldamatule täitmisele.

LEPINGU JÕUSTUMINE, MUUTMINE JA LÕPUSÄTTED

17. Müügileping jõustub allakirjutamise momendist. Üldtingimuste muutumisel kohustub Tarnija Ostjat informeerima Üldtingimuste muutmisest, vajadusel täpsustama müügilepingu tingimusi ning koostama uue müügilepingu või vastavasisulise müügilepingu lisa.

Täpsustatud tingimused ja muudatused on müügilepingu kohustuslikud lisad.

18. Kõik muudatused ja täiendused müügilepingusse vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse poolte volitusi omavate isikute poolt.

19. Müügilepingu täiendavateks lisadeks on selle muudatused, hinnakirjad, tellimused, tellimuse kinnitused, aktid, protokollid, täiendavad kokkulepped ja arve-saatelehed, sõlmitud muudatused. Ostja poolne volitatud isikute nimekiri, kellel on õigus teha tellimusi Tarnijale. Ostja ja Tarnija kontaktisikud, kes on vastutavad Müügilepingust tekkinud probleemide lahendamisel eest, on fikseeritud müügilepingu esimesel leheküljel alalõigus Kontaktisikud.

Ostja ja Tarnija esindajad esitavad müügilepingu sõlmimisel dokumendid, kui teine pool seda palub, mis tõendavad esindajate volitusi ja esindaja isikut tõendava dokumendid. Esitatud isikut- ning volitusi tõendavad dokumendid on müügilepingu kohustusliku lisad.